Monday, March 28, 2011

E Shwasalo Cherithe


వేణుమాధవా
వేణుమాధవా

ఏ శ్వాసలో చేరితే
గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో(2)
ఏ మోవిపై వాలితే
మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో

ఆ శ్వాసలో నే లీనమై
ఆ మోవిపై నే మౌనమై
నిను చేరని మాధవా

ఏ శ్వాసలో చేరితే
గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో

మునులకు తెలియని జపములు
జరిపినదా మురళీ సఖి
వెనుకటి బ్రతుకున చేసిన పుణ్యమిదా

తనువున నిలువున తొలిచిన
గాయమునే తన జన్మకి
తరగని వరముల సిరులని తలచినదా

కృష్ణా నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగా మారింది
ఎలా ఇంత పెన్నిధి వెదురు తాను పొందింది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి

ఏ శ్వాసలో చేరితే
గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే
మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో

చల్లని నీ చిరునవ్వులు కనబడక కనుపాపకి
నలు వైపుల నడి రాతిరి ఎదురవదా
అల్లన నీ అడుగులు సడి వినబడక హృదయానికి
అలజడితో అణువణువు తడబడదా

ఆ.. ఆ..ఆ ..ఆ...ఆ..

నువ్వే నడుపు పాదమిది
నువ్వే మీటు నాదమిది
నివాళిగా నా మది నివేదించు నిమిషమిది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి


గ గ రి గ రి స రి గ గ రి రి స రి
గ ప ద సా స ద ప గ రి స రి
గ ప ద ప ద గ ప ద స ద ద ప గ రి గా
గ ప ద స స గ ప ద స స
ద ప ద రి రి ద ప ద రి రి
ద స రి గ రి స రి
గ రి స రి గ రి గ రి స రి గా
రి స ద ప గ గ గ పా పా
ద ప ద ద ద గ స ద స స
గ ప ద స రి స రి స రి స ద స రి
గ ద స ప గ రి ప ద ప ద స రి
స రి గ ప ద రి
స గ ప ద ప స గ స
ప ద ప స గ స
ప ద ప రి స రి ప ద ప రి స రి
ప ద స రి గ రి స గ ప ద స స గ స రి స గ
స రి గ ప ద రి గా


రాధికా హృదయ రాగాంజలి
నీ పాదముల వ్రాలు కుసుమాంజలి
ఈ గీతాంజలి
http://www.youtube.com/watch?v=baEukKPlr_U

venuvai vacchanu bhuvanaanikiవేణువై వచ్చాను భువనానికి
గాలినై పోతాను గగనానికి (2)

మమతలన్నీ మౌన గానం
వాంఛలన్నీ వాయులీనం

వేణువై వచ్చాను భువనానికి
గాలినై పోతాను గగనానికి

మాతృదేవోభవ(2)
పితృదేవోభవ(2)
ఆచార్యదేవోభవ(2)

ఏడుకొండలకైన బండ తానొక్కటే
ఏడు జన్మల తీపి ఈ బంధమే (2)

నీ కంటిలోని నలక లో వెలుగునీ కనక
నేను మేననుకుంటే ఎద చీకటే

హరే హరే హరే

రాయినై ఉన్నాను ఈ నాటికి
రామ పాదము రాక ఏ నాటికి

వేణువై వచ్చాను భువనానికి
గాలినై పోతాను గగనానికి (2)

నీరు కన్నీరాయే ఊపిరే బరువాయే
నిప్పు నిప్పుగ మారే నా గుండెలో (2)

ఆ నింగిలో కలిసి నా శూన్య బంధాలు
పుట్టిల్లు చేరే మట్టి ప్రాణాలు

హరే హరే హరే

రేప్పనై ఉన్నాను నీ కంటికి
పాపనై వస్తాను నీ ఇంటికి

వేణువై వచ్చాను భువనానికి
గాలినై పోయాను గగనానికి
http://www.youtube.com/watch?v=kyk71etu5mA

naalo nenenaa edho annaana


నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా
నాతో నే లేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా

అలా సాగిపోతున్న నాలోనా
ఎదేంటిలా కొత్త ఆలొచన
మనసే నాది మాటే నీది

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా
నాతో నే లేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా

అవునో కాదో తడబాటుని
అంతో ఇంతో గడి దాటనీ
విడివిడిపోని పరదాని
పలుకై రానీ ప్రాణాన్ని

ఎదంతా పదల్లోన పలికేనా
నా మౌనమే ప్రేమ ఆలాపన
మనసే నాది మాటే నీది
ఇదే మాయో

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా
నాతో నే లేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా

దైవం వరమై దొరికిందని
నాలో సగమై కలిసిందని
మెలకువ కాని హృదయాన్ని
చిగురైపోని శిశిరాన్ని

నీతో చెలిమి చేస్తున్న నిమిషాలు
నూరేళ్ళుగా ఎదిగిపొయాయిలా
మనమే సాక్ష్యం మాటే మంత్రం
ఇదే బంధం

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా
నాతో నే లేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా
http://www.youtube.com/watch?v=Te5TMx2BtF8

Desamate matham kaadoey


దేశమంటే దేశమంటే

మతం కాదోయ్ గతం కాదోయ్
అడవి కాదోయ్ గొడవ కాదోయ్
అన్న చేతి గన్ను కాదోయ్

క్షుధ్ర వేదం పాడుతున్న
ఉగ్రవాదం కాదు కాదోయ్
తీవ్రవ్యాధిగ మారుతున్న
తీవ్రవాదం కాదు కాదోయ్

దేశమంటే.....

గడ్డి నుండి గగనమంటిన
కుంభకోణం కాదు కాదోయ్
చట్ట సభలో పట్టుకున్న
జుట్టు జుట్టు కాదు కాదోయ్

రాజధానుల రాజభవనపు
రాసలీలలు కాదు కాదోయ్
అబలపై ఆంలాన్ని చల్లే
అరాచకమే కాదు కాదోయ్

పరిధి దాటిన గాలి వార్తల
ప్రసారాలు కాదు కాదోయ్
సందు దొరికితే మంది చేసే
సమ్మె కాదోయ్ బంధు కాదోయ్

ప్రాణ ధన మానాలు తీసే
పగల సెగల పొగలు కాదోయ్

దేశమంటే...
దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ దేశమంటే మనుషులోయ్
దేశమంటే మనుషులోయ్
దేశమంటే మనుషులోయ్

ఝరన ఝరన తరన తరన
ఝరన ఝరన తరన తరన

ప్రేమించు ప్రేమపంచు ప్రేమగా జీవించు (2)

ద్వేషమెందుకు సాటి మనిషిని
సోదరునిగ ఆదరించు

ప్రేమించు ప్రేమపంచు ప్రేమగా జీవించు

హింసలెందుకు సమస్యలను
నవ్వుతో పరిష్కరించు

ప్రేమించు ప్రేమపంచు ప్రేమగా జీవించు

క్రోధమెందుకు కరుణపంచు
స్వార్ధమెందుకు సహకరించు
పంతమెందుకు పలకరించు
కక్షలెందుకు కౌగిలించు

ప్రేమించు ప్రేమపంచు ప్రేమగా జీవించు

మల్లెపూల వంటి బాలల
తెల్లకాగితమంటి బ్రతుకులు
రక్త చరితగ మారకుండ
రక్ష కలిగించు

కొత్త బంగరు భవిత నేడే కానుకందించు

ప్రేమించు ప్రేమపంచు ప్రేమగా జీవించు

దేశమంటే...
దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ దేశమంటే మనుషులోయ్
దేశమంటే మనుషులోయ్
దేశమంటే మనుషులోయ్
http://www.youtube.com/watch?v=cV-Akqt3pOw

Thursday, March 24, 2011

Mutyamanta pasupu


ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ(2)
ముద్దు మురిపాలొలకు ముంగిళ్ళలోనా
మూడు పువ్వులారు కాయల్లు కాయ

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ

ఆరనైదోతనము ఏ చోటనుండు
అరుగులలికే వారి అరచేతనుండు(2)

తీరైన సంపద ఎవరింటనుండు (2)
దినదినము ముగ్గున్న ముంగిళ్ళనుండు

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ

కోటలో తులిసమ్మ కొలువున్న తీరు
కోరి కొలిచే వారి కొంగు బంగారు(2)

గోవు మలచ్మికి కోటి దండాలు (2)
కోరినంత పాడి నిండు కడవల్లు

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ

మొగడు మెచ్చిన చాల కాపురం లోన
మొగలి పూల గాలి ముత్యాల వాన (2)

ఇంటి ఇల్లలికి ఎంత సౌభాగ్యం(2)
ఇంటిల్లిపాదికి అంత వైభొగం

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ
ముద్దు మురిపాలొలకు ముంగిళ్ళలోనా
మూడు పువ్వులారు కాయల్లు కాయ

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ
http://www.youtube.com/watch?v=B0UG1gc3eCs